RECURSOS

bibliografia

  • ALCOVER, ANTONI MARIA i BORJA MOLL, FRANCESC (1941): Diccionari Català-Valencià-Balear. Editorial Moll. Palma de Mallorca.
  • FULLANA, NOFRE (2014): Memòria d'Investigació. Estudi de cereals de varietat local de Mallorca. Anàlisi de la viabilitat cervesera de l'ordi mallorquí, blats i xeixes. Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE). No publicat.
  • GADEA, MANUEL (1954): Trigos españoles.
  • HABSBURG-LORENA, LLUÍS SALVADOR (1897): Die Balearen.
  • PAYERAS, LLORENÇ (2006): Recerca de fonts descriptives dels principals tipus de blats mallorquins. No publicat.
  • ROKSETH, PIERRE (1923): Terminologie de la Culture des Céréales à Majorque. Ed. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona.
  • SOTORRAS, FRANCISCO (1890): Memoria sobre el cultivo de cereal y de leguminosas asociadas en la provincia de Baleares. Manuscrit.
  • VILÀ, GEMMA (2010): Caracterització de varietats autòctones d’extensius de les Illes Balears. No publicat.


Fonts orals

 Tomeu Cerdà Cerdà (1942)

Joan Gomila Jaume (1936)

Andreu Vidal Salom "Felip"

(Fotografia de Jaume Adrover)

Joan Sastre Servera "de Son Nebot"

i Guillem Grimalt "des Monjos" 

(Fotografia de Jaume Adrover)

Joan Gelabert (1962) i Rafel Noguera (1953)

 Joan Grimalt Galmés "de Son Fortesa" 

(Fotografia de Jaume Adrover)

Jaume Alemany "de Son Nadal"

(Fotografia de Jaume Adrover)

Toni Vadell Adrover "Roca"

(Fotografia de Jaume Adrover)


Presència delS projecteS a la premsa