resultats

contingut en gluten en cereals autòctons

Dels resultats de determinació de gluten en els blats i xeixes de varietat local recuperades pel present estudi , destaca: