els cereals autòctons

"Fins al segle XX, els agricultors recol·lectaven i milloraven les espigues més apropiades per selecció manual. Els cereals es duien de tant en tant a llocs diferents per renovar la varietat. Amb aquest treball s'anaren creant noves varietats, segons el poble o finca, el lloc, el clima, la terra i la forma de treballar. Tingué lloc una coevolució acreixentada amb hibridacions espontànies que donà lloc a les anomenades varietats locals o autòctones de cereals.

 

Amb la modernització de l'agricultura i la Revolució Verda, als camps de la Península i de les Illes, en mig segle s'extingiren la majoria de les varietats autòctones i se substituiren per varietats comercials, anomenades "clons". Els tècnics o "milloradors" feren seleccions sobre les poblacions de blats autòctons, després es començaren a fer hibridacions successives  mesclant els parents a conveniència del millorador, amb l'objectiu principal d'augmentar la producció de  gra per hectàrea cultivada i aconseguir blats amb més força per a la indústria panificadora. Si fem una simplificació del que es buscava, trobarem grans més grans, espigues, més grans i disminució de la palla. Aquesta simplificació a duit a la pèrdua de biodiversitat, convertint-los en blats estables, per això anomenats "clons", per ser el contrari a "varietat" que duu implícita la variabilitat."

 

VILÀ BARBOSA, G. (2010). Caracterització de les varietats autòctones d'extensius de les Illes Balears. Sense publicar. Universitat de les Illes Balears.

OBJECTIUS

Aquest lloc web té com objectius:


- Donar a conéixer la diversitat de varietats de cereals que hi ha a Mallorca, tot i la desaparició d'un nombre important d'aquestes en els darrers 50 anys.


- Posar en valor aquesta agrobiodiversitat i els coneixements associats, sigui pel motiu que sigui, tenint en compte la necessitat d'un compromís per parts de pagesos, consumidors i administració per conservar aquest patrimoni.

AGRAÏMENTS

Volem agrair la col·laboració en aquest projecte de Guillem Llull, Slow Food, Llorenç Payeras, l'amo en Guillem i madò Maria de Son Vell i en Toni, Bàrbara i  Pere Llinàs, Tomeu Morro, Toni Garcies, Toni Noguera i Pep Salvà, Manel Domènech, Miquel Àngel Lobo Ruíz, Pedro Mayol Bauçà, Gob Mallorca, Apaema, Jaume Adrover, Nofre Fullana Llinàs, Aina Maria Socias Fiol, Joan Josep Coll Bibiloni, Ana María Peña Martínez, Pedro Sureda Domenge, Tomeu Cerdà Cerdà, Joan Gomila Jaume, Lluís Cirera, Joan Gelabert, Rafel Noguera Fullana, Guillem Mas Barceló i Biel Torrens Llabrés. A totes les persones que han estudiat els cereals autòctons sense més interès que el de mantenir la nostra agrobiodiversitat i també especialment a totxs aquellxs pagesxs que encara conserven una part de la riquesa varietal de cereals.